Finansies en Eindom

 

Die Diensgroep vir Finansies en Eiendom is van die oortuiging dat die Hemelse Vader die Diensgroep verantwoordelik gemaak het om die fondse wat Hy tot die beskikking van die Gemeente gestel het, op 地 verantwoordelike wyse tot die eer van Sy Naam en die uitbreiding van Sy Koninkryk aan te wend en te administreer.

 

 

Die bestuur van die Diensgroep bestaan uit 地 voorsitter, ondervoorsitter en sekretaresse. Aangesien die Diensgroep almal wat belang het by die spandering van Gemeentefondse en administratiewe sake, ingelig wil hou oor die finansies en administratiewe funksionering van die Gemeente, dien een verteenwoordiger van elke diensgroep wat in die Gemeente funksioneer asook een verteenwoordiger van elke wykskerkraad op die Diensgroep. Dit word verder vereis dat minstens een vaste leraar vergaderings van die Diensgroep bywoon. Die Gemeentebestuurder en Kassier woon vergaderings in 地 rapporterende hoedanigheid by. Ten einde die Diensgroep in staat te stel om die mees ingeligte besluite te kan neem, word gemeentelede wat in die finansile en administratiewe aspekte van die Gemeente belangstel, aangemoedig om ook vergaderings by te woon en 地 inset te lewer.

 

Die hoofdoel van die Diensgroep is om die Sentrale Kerkraad te adviseer oor alle aspekte wat die finansile en administratiewe sake van die Gemeente aangaan.

 

Dit sluit die volgende aspekte in:

  • Opstel en voorlegging van die jaarlikse begroting

  • Monitering van inkomste en uitgawes van die Gemeente (insluitende diensgroepe)

  • Rapportering van die stand van die begroting aan die Sentrale Kerkraad (normaalweg op 地 kwartaalikse basis)

  • Oorweging van ad hoc versoeke om befondsing

  • Voorsiening van leiding aan die Kerkkantoor ivm administratiewe aangeleenthede waar nodig.  

Die Diensgroep poog om die rentmeesterskap wat hom opgel is in gehoorsaamheid aan Hom wat in al ons behoeftes voorsien, na die beste van ons vermo uit te voer.

 

Cas Weber

012 331 0494