Kommunikasie

 

 

Goeie kommunikasie (of die gebrek daaraan) kan enige instansie maak of breek. Indien ons probleme op die gebied kan uitskakel, kan dit bydrae tot 'n meer positiewe gesindheid in die gemeente en ook beter samewerking en ondersteuning.

 

 

 

1.       Probleem:

 

Swak / gebrekkige / onvoldoende kommunikasie lei tot:

 • kommunikasiegapings,

 • misverstande,

 • take wat nie uitgevoer is nie of nie voldoende uitgevoer is,

 • ontevredenheid,

 • frustrasie en

 • woede.

 

 

2.       Oplossing:

 

Beter kommunikasie en kordinasie is nodig.

 

 

3.       Huidige kommunikasie struktuur:

 

 

Kommunikasie geskied op verskillende vlakke.

 

3.1.    Intern:

 

Leraars ↔ Kerkraad

Leraars ↔ Diensgroepe

Leraars ↔ Amptenare (Skriba / Koster / Orrelis)

Leraars ↔ Gemeente

Kerkraad ↔ Diensgroepe

Kerkraad ↔ Amptenare

Kerkraad ↔ Gemeente

Diensgroepe ↔ Amptenare

Diensgroepe ↔ Gemeente

 

3.2     Ekstern:

 

Kerklik:

Gemeente ↔ Sinode

Gemeente ↔ Ring

Gemeente ↔ Ander kerke

 

 Nie-Kerklik:

Gemeente ↔ Gemeenskap

Gemeente ↔ Wreld

 

 

4.       Kommunikasiemiddele tans in gebruik:

 

Eredienste - (slegs diegene wat eredienste bywoon, weet wat aangaan)

        Afkondigingsblaadjie wat versprei word by eredienste

        Letterbord (tydens eredienste)

        Pamflette by deure uitgedeel

        Sprekers

Vakkies vir kerkraadslede

Besoeke van kerkraadslede aan lidmate (Baie arbeidsintensief en baie tydsaam)

Kennisgewingbord

Gemeenteblad Kompas

Woordbord op straathoek

SOD Webwerf

 

 

5.       Voorstel:

 

 

Kyk na n sentrale kommittee / aksie vir kommunikasie.

Alle inligting word hierheen deurgegee en van hier verder versprei.

Alle inligting / versoeke vir verspreiding van inligting word in n boek aangeteken en die kommittee neem slegs verantwoordelikheid vir sodanige versoeke.

Die kommittee is ook verantwoordelik vir reklame wanneer dit by funksies en aksies kom en hetlp met die saamstel en ontwerp van reklame materiaal.

 

5.1     Metodes van verspreiding van inligting:

(Bo en behalwe metodes wat reeds in gebruik is)

 

5.1.1  Sentrale kennisgewingbord:

 

Voordeel:

 • Goedkoopste manier

Nadeel:

 • Nie almal kom gereeld in die saal nie, dus is dit nie n baie effektiewe manier van kommunikasie nie, alhoewel dit n groot hulp is.

 

5.1.2  SMS bediening:

 

Voordeel:

 • Meerderheid mense het toegang tot n selfoon

 • Vinnige manier vir oordrag van inligting

Nadeel:

Koste : Massa SMS teen ongeveer 30c per SMS

 

Hoe:

SMS word vanaf n rekenaar uitgestuur

SMS kan aan individue / groepe gestuur word

Voorbeelde:

 • Verjaarsdagwense

 • Geestelike ondersteuning

 • Tema van Sondag eredienste

 • Belangrike afkondigings Onthou Kerkraadsvergadering more-aand 7 nm!

 

5.1.3  Kerklike webblad & Epos:

 

Voordeel:

 • Massas inligting kan op die manier beskikbaar gestel word.

 • Die inligting is internasionaal sigbaar. Die webwerf kan dus met groot vrug as evangelisasie middel aangewend word.

 • Dit is in werklikheid die mees koste-effektiefste wyse om groot hoeveelhede inligting aan groot hoeveelhede mense te versprei.

 • Let wel: Indien die media nie voldoende benut word nie, raak dit duur om te gebruik.

 

Nadeel:

 • Nie almal het internet toegang

 • Mense het n rekenaar en internet toegang nodig koste minstens R75.00 per maand.

 • Indien mense spesiaal moet inteken vereis dit dus van hulle n ekstra R750.00 per maand uitgawe (is hierdie ekstra uitgawe die moeite werd net om te weet wat in die gemeente aangaan?)

 • Daar sal n opname gemaak moet word om te bepaal hoeveel mense het die fasiliteit beskikbaar. Dit het geen sin om n gemeentelike webblad saam te stel indien slegs 20 die fasiliteit benut nie.

 

Hoe:

 • Maandelikse uitgawe vir webhuisvesting sal tussen R100.00 en R150.00 beloop (uitgesluit internet konneksie en arbeid).

 • Die webblad moet lewendig (op datum met inligting) en aktueel wees ten einde aandag te trek.

  • Mense sal getaak moet word vir die opdatering en instandhouding van die webwerf.

  • Dit kan n baie tydsame taak wees.

  • Dit vra dus groot insette en is baie werk.

  • Kan ons verwag dat dit gratis gedoen moet word?

 • Dit kan nie verwag word dat die mense wat die instandhouding doen ook verantwoordelik moet wees vir die insameling van die inligting nie.

 • Ons sal verkieslik 2 rekenaars benodig, rekenaar programmatuur, internet toegang, asook 2 digitale kameras.

 

 

6.              Voorstel:

 

Die webblad kan as n projek deur die jeug bedryf word en het die potensiaal om die jongmense baie aktief by gemeentelike aktiwiteite betrokke te kry. Dit leer hulle ook verskeie lewensvaardighede wat vorentoe van waarde kan wees.

 

Opleiding:

 

Jongmense sal geselekteer word n.a.v. belangstelling en aanleg. Indien iemand nie homself / haarself commit nie, is dit nie die moeite werd om tyd aan opleiding te mors nie.

 • IT-Opleiding : J. van As kan jongmense (wat belangstel in IT-Opleiding) oplei om die webontwerp en instandhouding te doen. Hierdie vaardigheid kan vorentoe gebruik word om n inkomste te verdien.

 • Grafiese Opleiding: J. van As kan jongmense (wat belangstel in Grafiese-Opleiding) oplei om die ontwerp te doen. Hierdie vaardigheid kan vorentoe gebruik word om n inkomste te verdien.

 • Fotografie Opleiding: J. van As kan jongmense (wat belangstel in Fotografie-Opleiding) oplei in die tegnieke van goeie fotografie. Hierdie vaardigheid kan vorentoe gebruik word om n inkomste te verdien.

 • Video Opleiding: J. van As kan jongmense (wat belangstel in Videografie-Opleiding) oplei in die tegnieke van goeie video opnames. Hierdie vaardigheid kan vorentoe gebruik word om n inkomste te verdien.

 

n Redaksie en verslaggewers word uit die jongmense gekies. Hulle is verantwoordelik vir die insameling van inligting en om aksies by te woon ten einde nuus en fotos bymekaar te maak.

Hulle fokus primer op gemeentelike aksies asook ander interessante gebeure in die omgewing:

 • Bybelstudies

 • Bidure

 • Lofprysing

 • Koffiekamer

 • Kategese

 • Troues

 • Begrafnisse

 • Doop

 • Belydenisaflegging

Na n geleentheid word fotos op die webwerf geplaas en kan mense hulle familie daarvan laat weet.

 • Oupa en Ouma wat nie die doop kon bywoon nie, kan nou sien hoe die kleinkind gelyk het by die doop.

 • Die familie oorsee word uitgenooi om na die fotos te kyk.

 

 

7.       Multimedia aanbiedings: Video Projektor & Laptop rekenaar:

 

In die vraelyste kom dit duidelik na vore dat mense meer begin verwag van n erediens in die lyn van die gebruik van hulpmiddels en multimedia.

 

n Video Projektor kan met groot vrug gebruik word by eredienste / gemeentelike aksies

n Video projektor is n baie veelsydige apparaat en kan gebruik word om

 • liedere se woorde te wys,

 • teksverse en hoofgedagtes,

 • fotos van aksies / byeenkomste,

 • filmsnitte,

 • videos.

 

Jongmense kan geleer word om Powerpoint aanbiedings te ontwerp / saam te stel vir gebruik by eredienste.

Die uiteensetting van die preek (m.a.w. wat is nodig in die lyn van n aanbieding?) sal op die laaste teen Donderdae aan die kommittee voorsien moet word, sodat hulle voldoende tyd het vir beplanning en voorbereiding.

Videosnitte kan ook vertoon word.

 

 

Terug na Missie