Pinkster

 

DAG 10

 

 

Ons nooi u uit om saam met ons

vir Pinkster voor te berei:

 

 

Pinkster

 

 

Pinkster - Dag 10

Saterdag 30 Mei

 

 

1.       Tema vir Dag 10:

1.1. Hulle sê … WAT sê hulle?!:  

Maskers van Pretensie of ware Intensie”

1.2.   Agtergrond gedagte:

Dis so maklik om jou fokus te verloor, soos die keer toe Petrus op die water kon loop. Geen ander mens het nog ooit so ‘n uitnodiging ontvang nie. En vir millenia daarna sou mense steeds probeer op Petrus na te doen. Petrus self het egter nie die omvang van die gawe begrip nie. In die opwinding begin iets van die besef van die ongewone van die gebeur deurslaan. Dit skuif sy fokus skuif na wat gebeur, eerder as om te bly by die Jesus wat hierdie dinge laat gebeur.

Ons leef in ‘n situasie wat ook vir ons ongekarteer is. Uit die geskiedenis kan ons sien hoe vorige pandemies-storms met die beperkte middele tot daardie tyd se beskikking ten beste hanteer is. Hoe hulle in die tyd van die onbekende, gesoek het na nuwe weë.

Israel staan voor ‘n unieke, maar ongekarteerde tydvak in hul lewens. Die bekende slawerny leefstyl is agter gelaat en hul moes met “water-loop-vertroue” die God van hul voorvaders volg, die onbekende in. Hulle het hul in vreemde waters bevind. En toe Moses ook nog onbeperk weg raak, word daar naarstigtelik gesoek na ankers van singewing. Solank dit goed gegaan het, was dit maklik om in hierdie God te glo.

Die oomblik wat die “waterlopers” se fokus na hul direkte omstandighede skuif, raak geloof al moeiliker. Dis asof hul maklik ‘n masker van geloof (pretensie) kan ophou solank daar ‘n sterk leier is wat voor loop. Solank daar iemand is wat die baanbrekers werk vir hulle doen. Solank daar iemand is wat lyk of hy weet wat hy doen. So lank daar iemand is wat ‘n visie het van “beter”…

Die toets van die ware intensie van mense se harte, kom wanneer hul alleen die stormwaters om hulle moet trotseer. Wanneer die volk alleen voel in die woestyn, omdat die sterk leier Moses onbepaald verdwyn het, begin die onderkerheid, die twyfel, die ingrendeling van die gemoed toeneem. In sulke tye neem mense maklik swak besluite wat hul uiteindelik duur te staan kom.

Kyk gerus hoe beskryf Eksodus die volk toe die masker van pretensie afkom, toe die een wat hul geloof dra onbepaald afwesig is. Miskien sal jy dan iets verstaan waarom Jesus – die tweede Moses – met Sy hemelvaart vir Sy volgelinge die Heilige Gees gestuur het as Leidsman vir die goeie én storm-tye. In ons ongekarteerde tye dien dit as troos. Dis tyd om die “maskers van geloof” af te haal, en werklik te vertrou!

2.       Kuier om die tafel:

2.1.    Volg die instruksies van elke Pinkster-dag so goed moontlik;

2.2.    Nooi jou gesin uit om saam met jou om die tafel te sit;
(dalk kan jy met iemand ander ‘n “video call” gesprek voer as jy alleen is…)

2.3.    Bely die volgende verklaring:
Omdat ons in Jesus glo …
              IS ons anders,
              Kyk ons anders
              Lééf ons anders,

2.4.    Gebeds-tyd:

2.4.1.Maak tyd vir Gebed en vra die Here om Self met jou / julle te praat;

2.4.2.Bid vir die familie, die gemeente, die land, die effek van die covid-19 pandemie.

2.5.    Fokus op mekaar – ons praat oor mense:

2.5.1.       Vertel van ‘n keer toe jy iets met die beste positiewe motiewe gedoen het en dit toe heeltemal verkeerd geinterpreteer is.

2.5.2.       Dink jy daar is mense wat ‘n “masker” dra (nie net vir covid-19 nie) as hul kerk toe gaan, wat nie regtig en eerlik wys hoe hulle oor die Here en Sy gemeente voel nie? Dink jy daar kan mense in die kerk wees met ander motiewe, as om die Here te dien?

2.6.    Fokus op God - Gesels met mekaar oor God:

2.6.1.       Neem genoeg tyd om God te eer as die Enigste Een wat deur alle skynheiligheid kan sien en die ware intensie in elke mense se hart en gedagtes kan raaksien.

2.6.2.       Gee jouself ten volle aan hierdie God vir wie jy niks kan wegsteek nie en vra dat Hy jou sal help om altyd eerlik met jouself en met God te wees in jou verhouding met Hom.

 

2.7.    Skrif oordenking:          Eksodus 32: 1-35.

2.7.1.       Lees die aangeduide Skrifgedeelte in meer as een vertaling;

TEKS van Dag 10:

Eksodus 32: 1-35

(1) Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg af kom nie, het hulle om Aäron saamgedrom en vir hom gesê: "Kom maak vir ons 'n god dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie."  (2)  Aäron het hulle geantwoord: "Haal die goue oorringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my."  (3)  Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aäron gebring.  (4)  Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk: "Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel!"  (5)  Toe Aäron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep: "Môre is daar fees vir die Here!"  (6)  Vroeg die volgende môre het die volk brandoffers en maaltydoffers geoffer. Daarna het die volk begin feesvier en losbandig te kere gegaan.  (7)  Toe sê die Here vir Moses: "Klim van die berg af, want jou volk wat jy uit Egipte laat wegtrek het, het iets vreesliks gedoen.  (8)  Hulle het gou die pad verlaat wat Ek vir hulle aangewys het en hulle het vir hulle 'n beeld van 'n bulkalf gemaak. Nou aanbid hulle hom en bring vir hom offers en sê: Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel."  (9)  Verder het die Here vir Moses gesê: "Ek het gesien dat dit 'n opstandige volk is hierdie.  (10)  Moet My nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk en Ek wil hulle vernietig. Vir jou sal Ek dan tot 'n groot nasie maak."  (11)  Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê: "Here, waarom is U toornig op u volk vir wie U deur u groot mag en met kragtige dade uit Egipte bevry het?  (12)  Waarom moet die Egiptenaars kan sê: 'Hy het die Israeliete bevry met die bose plan om hulle tussen die berge dood te maak en hulle heeltemal te vernietig'? Laat u toorn bedaar en wees u volk genadig. Moet tog nie dié ramp oor hulle laat kom nie.  (13)  Dink aan wat U met 'n eed beloof het aan u dienaars, aan Abraham, Isak en Israel toe U vir hulle gesê het: Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Die hele landstreek wat Ek belowe het, sal Ek vir julle nageslag gee om vir altyd in besit te neem."  (14)  Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan Hy gepraat het, oor sy volk te bring.  (15)  Daarna het Moses omgedraai en van die berg af gegaan met die twee plat klippe waarop die getuienis was, in sy hand. Aan weerskante was daar op hulle geskryf,  (16)  en dit was die werk van God. Dit was 'n inskripsie wat deur God op die klippe gegraveer is.  (17)  Toe Josua die volk hoor lawaai, sê hy vir Moses: "Daar is oorlog in die kamp!"  (18)  Maar Moses het gesê: "Dit klink nie na oorwinning nie, dit klink nie na neerlaag nie, wat ek hoor, klink na feesviering."  (19)  Toe Moses naby die kamp kom en die kalf en die dansery sien, het hy woedend geword en die twee plat klippe in sy hand flenters gegooi teen die voet van die berg.  (20)  Daarna vat hy die kalf wat hulle gemaak het, gooi dit in die vuur, maal dit fyn soos stof en strooi dit op die water. Toe laat hy die Israeliete die water drink.  (21)  Moses het vir Aäron gesê: "Wat het hierdie volk jou aangedoen dat jy hulle hierdie groot sonde laat doen het?"  (22)  Maar Aäron antwoord: "U moenie kwaad wees nie. U weet self hoe sleg die volk is.  (23)  Hulle het vir my gesê: 'Maak vir ons 'n god dat hy ons kan lei. Hierdie Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie.'  (24)  Toe sê ek vir hulle: 'Dié wat goud aan hulle het, moet dit afhaal en vir my gee.' Ek het dit in die vuur gegooi, en hierdie bulkalf het daaruit gekom."  (25)  Toe Moses hoor dat dit die volk is wat op loop gesit het, en dat dit Aäron is wat hulle op loop laat sit het, sodat hulle 'n spot by hulle vyande geword het,  (26)  het hy by die ingang van die kamp gaan staan en gesê: "Wie vir die Here is, kom hier na my toe!" Al die Leviete het om hom bymekaargekom.  (27)  Moses sê toe vir hulle: "So sê die Here die God van Israel: Elkeen moet sy swaard vat, kruis en dwars deur die kamp gaan en doodmaak, ongeag of dit familie, vriende of bure is."  (28)  Die Leviete het gedoen wat Moses gesê het, en daardie dag is sowat drie duisend om die lewe gebring.  (29)  Toe het Moses vir die Leviete gesê: "Vandag is julle gewy vir diens aan die Here, want julle het selfs teen seuns en broers opgetree. Om hierdie rede gee die Here vandag aan julle hierdie besondere voorreg."  (30)  Die volgende dag het Moses vir die volk gesê: "Julle het 'n ernstige sonde gedoen, maar ek klim nou na die Here toe op en miskien kry ek by Hom vir julle vergifnis vir julle sonde."  (31)  Moses het toe na die Here toe teruggegaan en gesê: "Hierdie volk het 'n ernstige sonde gedoen deur vir hulle 'n god van goud te maak.  (32)  Vergewe tog hulle sonde. As dit nie kan nie, moet U my naam maar uitvee uit die boek wat U geskrywe het."  (33)  Maar die Here het hom geantwoord: "Nee, Ek sal hulle wat teen My gesondig het, se name uit my boek uitvee.  (34)  Gaan lei jy nou die volk na die plek toe waarvan Ek met jou gepraat het. My engel sal voor jou uit gaan. Op die dag dat Ek rekenskap eis, sal Ek die volk straf oor hulle sonde."  (35)  Die Here het die volk met 'n ramp getref oor die kalf wat Aäron op hulle aandrang gemaak het.

2.7.2.       Lees die betrokke Skrifgedeelte minstens ‘n twee keer deur;

2.7.3.       Wat staan vir jou uit of “praat” met jou? Skryf dit iewers neer om nou-nou te deel.

 

2.8.    Video inleiding:

2.8.1.       Luister nou na die video.

 

  

2.9.    Kuier saam rondom die Tema:

2.9.1.       In die video word verduidelik dat daar twee verklarings vir die goue kalf kan wees:

2.9.1.1.        Die kalf is gebou as ‘n plaasvervanger vir God en dus ‘n afgod wat deur die volk aanbid sou word in God se plek. Dit kan beteken dan dat Aaron ‘n masker van geloof gedra het (pretensie), terwyl hyself nie in God geglo het nie.

2.9.1.2.        Die kalf as ‘n sterk gode-draer kon sonder ‘n figuur daarop gebou wees om aan te dui dat God self op hierdie kalf sal ry en dus was dit net ‘n teken van God se “voertuig”. Dit kon beteken dat Aaron ‘n afgodsbeeld van die omgewing gebruik het om maar net ‘n “voertuig” vir God te wees en nie self goddelike krag te hê nie. Dit was ‘n baie gevaarlike risiko wat hy geneem het, veral as die volk Israel nie sy bedoeling reg verstaan het nie en verlei kon wees om die kalf self te aanbid – soos “al die mense in die omgewing doen”.

2.9.1.3.        VRAAG: Was beide hierdie optredes nie maar ‘n masker van “gelowig-wees”, maar het met hul beste bedoelings die saad van “ongeloof en afgods aanbidding” gedra nie? Was albei pogings nie maar maskers van geloof, sonder geloof in God nie? Wat dink jy daarvan? Gesels met mekaar daaroor.

2.9.2.       Dink jy Aaron het besef dat hier ‘n groot FOUT began is?
Kyk na verse 4-5 toe die volk die goue kalf sien en dadelik uitroep “"Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel!”. En waarom het Aaron toe vinnig ‘n aparte altaar ook nog gebou om vir die Here daarop te offer, langs die goue kalf? (vers 5).

2.9.3.       Wat het deur Aaron se kop gegaan toe die volk die volgende oggend die offers soos vereis vir diens aan die Here bring, maar daarna begin paartie (“feesvier en losbandig te kere gaan”). Hierdie uitbundige feesvieringe het hand uitgeruk om presies soos die heidense afgodsfeeste te word, selfs nadat hulle sopas aan God self die ander offers gebring het. Het die volk régtig vir God aanbid? Of het hul net ‘n masker van geloof in God opgesit?2.9.4.       Fokus na buite – Gesels oor ons medemens:

2.9.4.1.        Dink jy Aaron het eienaarskap vir die probleem wat hy help veroorsaak het, aanvaar? Moes hy as leier nie beter geweet het nie? Is hy nie dalk besig om te rasionaliseer nie? Was dit die regte ding om te doen? (vers 21-24)

2.9.4.2.        Kan dit wees as jy goud smelt deur die goud in die vuur te gooi en “hierdie bulkalf het daaruit gekom.” - vanself?! (vgl. vers 24) Is dit nie soos ‘n kind wat met die hand in die koekie bli gevang word en as rede aangee: “die koekies het my geroep en sommer in my hand gespring”, nie?

2.9.4.3.        Wat leer ons van die Here as ons na Sy reaksie kyk oor die afvalligheid van die volk? (vers 7-10). Wat beteken dit as die Here sê: “Moet My nie probeer keer nie.”? (vers 10) Die Here se toets of Moses ook ‘n masker dra en of Moses werklik omgee (vers 11-13), het Hom laat afsien van die straf oor Israel (vers 14).

2.9.4.4.        Watter “afgode” dink jy, het mense vandag nog – al is hulle lidmate in ‘n gemeente?
Wat van dinge soos gesin, werk, drank, selfs sport (bv koop duur rugby kaartjies, maar het nie dankoffer nie…)?

2.9.4.5.        As jy moet eerlik wees en jou masker afhaal: Watter “afgod” is jy geneig om gereeld in jou lewe ‘n plek te gee bo God? Kan selfs iets soos “bekommerd-wees” ook ‘n afgod wees? Waaraan kan jy nog dink?


2.10.           Aanvullende Bybelteks:    
Lees gerus en Efesiërs 4:1-3 en Kolossense 3:1-3, 7-8, en 12-15.

2.11.                    Gebeds-Aksie:

2.11.1.   Bid om deur die Heilige Gees se hulp agter te kom watter afgode nog in jou lewe en denke wegkruip en maak dat jy ‘n kerkganger met “pretensie” (‘n masker) is?

2.11.2.   Bid vir ‘n eerlike, oop verhouding met die Here en dat die Heilige Gees jou geestelike huis se vertrekke almal sal reinig (“sanitize”).

2.11.3.   Bid vir ons familie en vriende om deur die Woord van God aangeraak en nader aan mekaar gebring te word.

2.12.                    Afsluiting tot môre:

2.12.1.   Herinner mekaar daaraan om Sondag deel te neem aan die landswye GEBEDS-AKSIE en dat meer mense tydens die Covid-19 grendeltyd gespaar sal wees en mag genees. Ook dat baie mense opnuut die Here in hul lewens mag ontmoet en die maskers sal afhaal…

 

 

U kan die inligting hierbo aflaai deur op hierdie skakel te kliek.

 

Hou hier dop vir verdere inligting en projekte!

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4
Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8
Dag 9 Dag 10    

 

 

Johan Burger