Preke

 

SKRIFLESING:          2 TIMOTEUS 3:10-4:6

 

TEMA: WAARDEER EN BENUT DIE BYBEL OPNUUT! (BYBELSONDAG)

 

 

1.         Geringskatting van die Bybel is tipies van die tydsgees!

 

Die afgelope tyd het die leierskap van die gemeente by herhaling bewus geword van groot onkunde en gebrekkige kennis van die Bybel by veral ons kinders. Maar selfs grootmense se kennis van die Bybel is duidelik sub-standaard.

 

Tydens die vorige week se wyksbyeenkomste het ek dit beleef dat talle grootmense nie eers Eksodus of 1 Korintirs in hulle Bybels opgespoor kon kry nie.

 

Ek verneem ook onlangs dat tydens ons jongmense se wegbreek-kamp (aan die einde van Julie) hulle n Bybelse skattejag/wedloop gehad het. In die proses moes die deelnemende groepe sekere algemene Bybelkennis-vrae beantwoord om na die volgende stadium van die wedloop te kon vorder. Hulle het ook die keuse gehad om die vrae vry te spring, maar dan op n bepaalde wyse gepenaliseer te raak. Dit was slegs die leierselement wat 16 van die 20 vrae kon beantwoord, Die ander groepe het reeds n die eerste vraag gekies om liewer gepenaliseer te word eerder as om verdere algemene-kennis-vrae oor die Bybel te probeer beantwoord. Hulle was net nie vir sulke algemene Bybel-kennis-vrae opgewasse nie - of dalk eerder nie daarin ge-interesseerd nie.

 

In die kategeseklasse van die senior-kategeseskool vind die kategete deesdae n skokkende onkunde oor die Bybel by die kinders - soveel s dat talle van die kategete voel dat hulle nie met die kategese-sillabus kan voortgaan nie, maar die kinders op heel-heel basiese vlak oor die geloofslewe moet begin onderrig.

 

Ons weet waar hierdie onkunde vandaan kom. Dis hulle ouers se skuld! Hulle leer nie hulle kinders n liefde vir die Bybel aankweek nie. Hulle lees nie saam met hulle kinders uit die Bybel nie. Hulle leer hulle kinders nie uit die Bybel lewe nie. Hulle kinders sien hulle self nooit uit die Bybel lees en bid nie. Daar is net geen manier waarop hulle kinders onder die indruk kan kom dat die Bybel en sy boodskap onskatbaar waardevol vir mense is nie.

 

Dis die ouers se skuld. Maar hoekom is die Bybel vir hulle s betekenisloos? Omdat die ouers dikwels geen lewende verhouding met die Here Self het nie. Hulle het - soos 2 Timoteus 3:5 s - ... nog die uiterlike skyn van die godsdiens ... maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Wanneer iemand nie waarlik n wedergeborene, n gelowige, is nie, sal hy/sy geen belangstelling in die Bybel h nie. Dit sal vir hulle n nuttelose, onbruikbare - en ongeleesde - boek bly. Hoe op aarde moet sulke mense se kinders ooit n belangstelling in die Bybel ontwikkel?

 

Daar word van n insident vertel van n groep teologie-studente wat gereeld  by n sekere skool gaan basketbal speel het in die laat middag. Terwyl hulle lekker gespeel het, het die ou neger-opsigter van die skool altyd op die paviljoen gesit en wag dat hulle moet klaarmaak, sodat hy die terrein kon toesluit. Hy het altyd maar gesit en lees. Eendag vra een van die studente vir hom wat hy so sit en lees. Die ou swartman antwoord toe nie, soos verwag is,  Die Bybel nie. Sy antwoord was: Ek lees uit die Openbaringeboek. Die student was baie verbaas en vra toe: Maar verstaan jy daardie boek? waarop die ouman antwoord Ja, ek verstaan dit. Die student was toe rs verbaas en vra toe vir hom: Nou wat is die boodskap van Openbaringe? Die ou man antwoord toe: Dit vertel vir ons dat Jesus op die ou end gaan wen!

 

Hierdie insident illustreer mooi vir ons dat die Bybel ni s n ingewikkelde boek  is dat net goed opgeleide teolo dit sal kan verstaan nie. Dit hang eerder daarvan af of jy daar waarde aan heg! As jy daar waarde aan heg, sl jy n belangstelling daarin h - en sl jy dit deurlopend lees en oordink. Jy sl.

 

Hir l die probleem: Lidmate heg nie meer waarde aan die Bybel nie. Daarom stel hulle nie daarin belang nie en lees hulle dit nie meer nie! S eenvoudig is dit.

 

Hierdie selfde 2 Timoteus 3 vertel vir ons dat in die laaste dae die mense sal ontaard (kyk maar  na 3:2-6).  Hulle sal eerder liefde vir genot h as liefde vir God s vers 4. Dt sal gebeur omdat hulle nie waaksaam genoeg is teen die leuengees, die gees van misleiding, wat daar in die wreld (en ook in die gemeente!) werksaam is nie. Daarom sal hulle ander mislei - en self ook mislei word (13).

 

En hoe het hierdie situasie net nie in ons wreld vandag ontwikkel nie! Selfs kerklidmate tel onder die misleides wat eerder liefde vir genot as liefde vir God het. Daarom is daar soveel kerklidmate hier onder ons wat soms nog in die eredienste kom, maar nie meer hulle Bybels lees nie - en ook nie hulle kinders n liefde vir die Bybel kan help ontwikkel nie. Hulle kn nie, want hulle het God en sy Woord nie regtig lief nie.

 

Hiermee saam gaan n ander hedendaagse verskynsel: Mense gaan soek by allerhande mediums en tussengangers na leiding oor hulle daaglikse lewe of oor die toekoms. Hulle verlang boodskappe from the other side, crossing over. Dit maak nie saak of die Bybel as God se amptelike Selfopenbaring ons teen sulke praktyke waarsku en dit verbied nie - lidmate rdpleeg sulke spiritistiese mediums. Hulle ls daardie mense se boeke. Hulle bl in na TV-programme waarin hulle optree.  Al hoe meer leen lidmate hulle ore uit vir allerlei ander stemme in hierdie wreld. Daar is n gefassineerdheid met die bonatuurlike - maak nie saak of die Here se Woord ons daarteen waarsku dat dit n gevaarlike speelterrein van die duiwelse geeste is nie (1 Korintirs 10:19-22)!

 

Daartnoor is daar ook nder tekens dat kerklidmate nie meer waarde heg aan die Bybel as God se genspireerde Selfopenbaring nie. Sommige begin die Bybel as n blote menslike boek beskou. Hulle gaan van die veronderstelling uit dat daar niks spesiaals aan die Bybel is nie. Daarom trek hulle hom met kritiek (in die naam van wetenskaplikheid) uitmekaar as n blote historiese dokument. En in die proses reken hulle sommer ook af met Jesus as n blote menslike persoon wat nie n maagdelike geboorte gehad het of liggaamlik uit die dood uit opgestaan het nie. Daar bly bitter min van die goeie nuus van die evangelie oor nadat hulle daarmee klaar is. Hierdie tendens is daar vandag k.

 

Ongelukkig is daar talle kerklidmate wat hulle deur sulke mense se uitlatings oor die Bybel en sy boodskap laat benvloed. Sonder om vir hulleself deeglike ondersoek in te stel, gooi hulle maar net die Bybel eenkant toe as waardeloos. Hulle gebruik die twyfel en wantroue wat deur die pers en die Nuwe Hervormers oor die Woord van God gesaai word, as n verskoning om die Bybel as God se stem in hulle lewe stil te maak. Hulle dink nie daaraan dat hulle vir die oudste triek in die boek van die Satan val nie. Hulle laat toe dat - net soos aan die begin in die paradys - daar wantroue en twyfel oor God se Woord  in hulle gemoed gesaai word - en gooi dan die baba mt die badwater uit.

 

2.         Geringskatting van die Bybel bring sy eie noodlottige gevolge mee

 

Daar s dus n baie groot geringskatting van die Bybel as God se genspireerde Selfopenbaring aan die mens besig om te ontwikkel. Die tydsgees en heersende kultuur heg nie meer waarde aan die Bybel nie. Daarom word die Bybel n ongeleesde boek in menige huis - selfs van kerklidmate.

 

Nou hoor ek al sekere verskonings opklink: Ons leef in s n gejaagde wreld. Daar is net nie meer tyd vir sulke dinge soos huisgodsdiens of Bybelstudie nie. En verder: Televisie het ons mense geleer om nie meer te lees nie. Ons kinders kn eintlik nie meer lees nie. Daar is nie meer n lees-kultuur onder ons hedendaagse mense nie! Daarom is dit bloot natuurlik dat niemand regtig meer die Bybel sal lees nie!

 

Ek s: Twak!

 

Kinders lees Harry Potter-boeke: Net sulke dik goed - en nogal in Engels! En van wanneer af is daar nie meer tyd vir iets s belangrik as om die Here se God-geademde Woord getrou te lees nie? Daar is vasgestel dat mens teen n heel rustige tempo die hele Bybel - van voor tot agter - kan deurlees in 71 uur. In 71 uur is daar 4 260 minute. As mens die leeswerk aan die Bybel oor 365 dae versprei, sal jy elke dag net minder as12 minute se lees nodig h om die hele Bybel in een jaar deur te lees. Wie van ons sal beweer 12 minute per dag is te veel om aan die Woord van God te spandeer?

 

Ons het geen verskoning nie.

 

Geringskatting van die Bybel - en nalatigheid in die lees en oordink daarvan - het n baie nadelige uitwerking op mense. Die ontaarding waarvan 3:2-6 praat, is die gevolg van hierdie geringskatting en nalatigheid. Vers 13 s dat hierdie ontaarding van kwaad tot erger ontwikkel. Dit het vervreemding van God tot gevolg. Dit bring geestelike en sedelike verwildering en ontaarding mee.  En wanneer die gemeenskap uit sulke mense saamgestel is, dan word dit nadelig om deel van s n gemeenskap te wees. Liefdeloosheid en selfsugtigheid maak lewe in s n gemeenskap stresvol en onaangenaam. En die kinders wat in s n gemeenskap grootword, sal die lewende God nie leer ken nie - en hulle sal nie die kennis bygebring word wat tot verlossing deur geloof in Jesus Christus lei nie (3:15).

 

Wat n ramp! Wat n tragedie! Hoe absoluut katastrofies om mede-outeur en -argitek van jou kinders se verlorenheid tot in alle ewigheid te wees! Hulle bloed sal van ons hande ge-eis word - daarvan kan jy seker wees!

 

Dus: Geringskatting van die Bybel brin sy eie noodlottige gevolge mee.

 

3.         Moet jou bediening nie volgens die voorkeure van die tydsgees inrig nie!

 

Wat moet ons dan doen?

 

In hierdie Skrifdeel waarsku Paulus vir die jonge Timoteus dat dit gevaarlik is om jou in jou geloofslewe en bediening deur die tydsgees te laat benvloed. Timoteus was die leraar van n jong gemeente wat deurgeloop het onder die invloed van misleide en misleidende lidmate - wat hulleself as leraars opgestel het. Hulle het nog die uiterlike skyn van die godsdiens gehad, maar die krag van die godsdiens het hulle nie geken nie (3:5).  Hulle was eerder liefhebbers van genot as liefhebbers van God (3:4).  Hulle was in hulle verstand verward en in hulle geloof n mislukking (3:8).

 

Party van die lidmate het hulle laat dryf deur allerhande sinlike begeertes (3:6). Hulle het ongerg met die goddelike waarheid omgegaan. Daarom was daar baie leerdwalings - en gevolglik ook lewensdwalings. Hulle het geen manier meer gehad om by die waarheid te bly nie, omdat hulle die Heilige Skrifte gering geskat het en hulle deur hulle eie oorweginge en eie-gewin-soekery  laat lei het. Hulle was verward in die verstand en in die geloof n mislukking (3:8). Hulle het hulle aktief teen die waarheid verset (3:8).

 

In hierdie opset leer Paulus vir Timoteus dat die Heilige Skrifte die fondament en die inhoud van sy bediening moet wees. As hy Timoteus in 3:14-17 op die onvergelyklike waarde van die Heilige Skrifte wys, dan toon hy dat dit nie net vir leraars waardevol is nie, maar dat dit ook s is vir die man wat in diens van God staan. Daar staan: ... sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk (3:17). Elke Christen staan in die amp van profeet, priester en koning vir God. In hierdie drievoudige amp moet jy die waarde van die God-genspireerde Woord deeglik besef en benut - anders sal jy misluk.

 

Al ervaar jy dus as Christen druk uit die omgewing vanwe die tydsgees wat in die hedendaagse kultuur vaardig is, moet jy jou nie laat meevoer om ook soos die wreldse mense die Bybel te laat stil word in jou lewe en bediening nie. Elkeen van ons het as gelowige n bediening (sic!). Daarom moet jy jou verset teen die tydsgees wat die Heilige Skrifte geringskat - en daarom verwaarloos. Dit is wreldse mense wat die Bybel geringskat en in onbruik laat verval - nie die man en vrou wat in diens van God staan nie! Moenie dat die verblinding van die misleidende geeste jou n slagoffer maak nie.

 

Dus: Jy moenie jou bediening volgens die voorkeure van die tydsgees inrig nie.

 

4.         Fokus op Woordbediening - tydig en ontydig!

 

In stede dus van geringskatting van die Bybel moet die Bybel die kenmerk en inhoud van elke gelowige se lewe en bediening gemaak word. Ons moet op Woordbediening fokus- tydig en ontydig!

 

Paulus wys uit dat die Heilige Skrifte n mens die kennis bybring wat tot verlossing deur geloof in Christus lei (3:15). Hy wys uit dat dit leerdwalinge en lewensdwalinge help regstel (3:16). Dit help jou om die regte lewenwyse te kweek (3:16). Dit rus jou toe vir elke goeie werk wat mens in diens van God moet lewer (3:17). Daarom moet jy dit tydig en ontydig in jou kontak met ander lidmate en mense oordra (4:2). Daarmee moet volgehou word. Elke geleentheid moet daarvoor benut word. Of dit nou n geleentheid is om dwaling te weerl, verkeerde manier van lewe reg te help stel of om positief n regte manier van lewe te help kweek - die Skrif is die regte medisyne daarvoor. Dit kan in uitsiglose situasies as bron van bemoediging dien. Daar is voortdurend geleentheid vir geduldige onderrig van mekaar uit die Woord. Gebruik dit. Jy sal verbaas wees hoeveel dit vir mense in elke lewensituasie te s het.

 

As ons dan ons hele lewe s met die Woord van God moet deurtrek en daarmee moet dien, dan spreek dit vanself dat die Skrif vir ons baie kosbaar sal moet wees. Dit spreek ook vanself dat ons dit baie goed sal moet leer ken - om dit s te kan gebruik! Ons kan eenvoudig nie bekostig om die Bybel in ons lewe te verwaarloos nie! Dit is net as ons dit verwaarloos, dat ons nie meer daagliks nuwe skatte in die Bybel sal vind waaroor ons opgewonde kan raak nie.

 

Daarom hierdie uitdaging: Kom ons as gemeente fokus opnuut weer op die aankweek van n groot liefde en waardering vir die Heilige Skrif. Die bekende Napoleon Bonaparte het eenmaal ges: Die Bybel bevat n volledige reeks feite en historiese persone om tyd en ewigheid mee te verduidelik, soos wat geen ander godsdiens se boeke dit kan aanbied nie. ... Watter geluksaligheid verskaf  hierdie boek nie vir hulle wat dit liefhet nie! Watter wonders ontdek diegene nie wat dit gereeld bepeins nie!  Dit is werklik die moeite werd om dit met ywer en toewyding te lees en te gebruik.

 

Kom ons as gemeente kweek ook weer opnuut by ons kinders en jongmense n liefde vir en n belangstelling in die Bybel. Kom ons kry hulle weer die Bybel aan die lees!  Ons sal dit nie regkry deur maar net te vermaan of aan te moedig nie. Ons moet die voorbeeld stel. Ons moet demonstreer dat dit vir ons van onskatbare waarde is, dat ons dit grensloos liefhet. Ons moet met opgewondenheid en dankbaarheid oor die inhoud daarvan praat - tydig en ontydig! Ons moet dit n inherente deel van ons lewe maak. Alles in ons lewe moet die stempel daarvan dra. Eers dn kan ons ons kinders en jongmense oortuig dat die Bybel kosbaar is. Ons eie lewe moet dit wys. Ons geesdrif en ons bediening moet dit wys!

 

Dit behoort nie vir n leraar van n Christelike gemeente nodig te wees om op n Sondag in die erediens s n beroep op lidmate te doen nie. Maar die tendens in die samelewing en ook in die kerk - en veral onder ons jongmense en kinders - maak hierdie oproep bitter noodsaaklik.

 

As troos kan ons s: Ons hoef nie bang te wees dat die Bybel ooit oud-modies of irrelevant vir ons moderne lewe sal word nie. Die Bybel het al millennia se aanslae oorleef - en steeds is dit di middel in God se hand om mense tot ware lewe en ewige geluk en vervulling te bring. Dit is vandag nog s.

 

Ek wil afsluit met n aanhaling uit n Gideons-tydskrif wat hierdie waarheid ivm die Bybel vir ons mooi uitdruk. (Dit is in Engels)

 

Generation follows generation - yet it lives.

Nations rise and fall - yet it lives.

Kings, dictators, presidents come and go - yet it lives.

Hated, despised, cursed - yet it lives.

Doubted, suspected, criticized - yet it lives.

Condemned by atheists - yet it lives.

Scoffed at by scorners - yet it lives.

Exaggerated by fanatics - yet it lives.

Misconstrued and misstated - yet it lives.

Ranted and raved about - yet it lives.

Its inspiration denied - yet it lives.

 

Yet it lives - as a lamp to our feet.

Yet it lives - as a light to our path.

Yet it lives - as the gate to heaven.

Yet it lives - as a standard for childhood.

Yet it lives - as a guide for youth.

Yet it lives - as an inspiration for the matured.

Yet it lives - as a comfort for the aged.

Yet it lives - as food for the hungry.

Yet it lives - as water for the thirsty.

Yet it lives - as rest for the weary.

Yet it lives - as light for the heathen.

Yet it lives - as salvation for the sinner.

Yet it lives - as grace for the Christian.

 

To know it is to love it.

To love it is to accept it.

To accept it means life eternal.

 

Amen.

 

 

 

 As jy meer wil weet, lees Goeie Nuus ...

 

 

Kontak my gerus as jy behoefte het aan n gesprek :

 

DS GERT BADENHORST

Epos: gerba@absamail.co.za

 

28 Augustus 2005