Program

 

 

Kerkkantoor en Kantoor Ure:

 

 

Kerkkantoor

 

12de Laan 920

Posbus 23258

Gezina, 0031

 

Tel.  012 331 0494 (K)

Epos: ngwbs@mweb.co.za

 

 

Kantoor Ure

 

Kantoorure Somer

Dins – Don 14:00 – 18:00

Vry           14:00 – 17:00

 

Kantoorure Winter

Dins – Don 13:00 – 17:00

Vry           14:00 – 17:00

 

 

 

'n Tipiese weeklikse program sien as volg daar uit:

 

 

Dag

Tyd

Aktiwiteit

Sondag

08:00

Biduur

 

08:45

Kinderkerk en J-Kategese

 

09:00

Oggenddiens

 

10:15

S-kategese

 

17:00

Matrix Byeenkoms (Tieners)

 

18:00

Aanddiens & Maksi-Mini-Aksie

 

19:00

Jeugselgroepe

Maandag

 

 

Woensdag 

18:00

Koor

Elke 3e Woensdag  van die maand

09:30

Maranata Seniorgroep

Donderdag

09:00

Bybelstudie

 

10:00

Dissipelskap

 

18:00

Bybelstudie

 

19:00

Dissipelskap

 

19:00

Biduur

Vrydag

19:00

Koffiekamer

Saterdag

06:00

Vroeë biduur

 

 

Gedurende vakansietye en langnaweke kan die program verskil.

 

Hou asb. die kalender en gemeentelike afkondigings dop om op hoogte te bly.

 

 

ALGEMEEN:

 

 

 

Belydenis van

Naskoolse persone

 

 

Kontak asb. die kerkkantoor

 

Berading

 

 

Kontak asb. die kerkkantoor

 

 

Bidure & Gebedsgeleenthede

 

Son 08:00 (bid vir erediens)

Gebedskamer

Frikkie de Bruin,

012 331 3258

 

Don 19:00

Klein saal

Frikkie de Bruin,

012 331 3258

 

Sat 06:00

Gebedskamer

Frikkie de Bruin,

012 331 3258

 

 

Bybelstudie en Toerusting

 

 

Sistematiese Bybelstudie

09:00

Kontakpersoon:  Hendrik Loots

012 335 9426

 

 

Dankoffers

 

Kan aan wyksdiaken/kollektant gegee word om ‘n kwitansie te ontvang.  Direkte inbetalings per internet of aftrekorder.

                                     Bankbesonderhede: 

ABSA,

Ben Swartstraat,

Takkode :  334-645, Rekeningnommer: 0090580515

 

Die Kerkkantoor kan gekontak word vir 'n debietorder.

 

Dankoffer Kan ook in ‘n koevert, met u naam en adres op, in die Kollektebordjie geplaas word.

 

 

Dood - Aanmelding

 

 

Indien daar 'n sterfgeval in u gesin / familie is, meld dit asb. aan by die kerkkantoor en leraar.

 

Reëlings i.v.m. die kerk, koster en orrelis word deur die Begrafnisonder-nemer gedoen. 

 

Kontak die Vrouediens vir hulp met verversings by die begrafnis. 'n Bydrae van R300.00 word gevra om te help met die dek van uitgawes.

 

 

Doopbediening

 

Sover moontlik elke 1e Sondag van die maand

Doopregistrasie tydens kantoorure op 1e Dinsdag van voorafgaande  maand. 

Dooponderhoude word met die leraar gereël.

 

 

Finansies

 

 

Cas Weber

0125 331 0494

 

 

Huwelike

 

Spreek jou leraar vroegtydig. 

Bespreek die kerk by die kerkkantoor en betaal die gelde. 

Tref persoonlik reëlings met die orrelis en koster. 

Minstens een maand voor die  huwelik moet alles gefinaliseer wees!

 

 

Jeugaktiwiteite:

SKJA

 

Elke Son aand na die diens.

Kontak Paul Theron

Sel 072 242 0877

 

 

Koor

 

Woensdae 18:00 

Kontakpersoon:  Rosa van As

Sel 072 229 4147

 

 

Kerkkantoor

 

Kantoorure Somer

Dins – Don 14:00 – 18:00

Vry           14:00 – 17:00

 

Kantoorure Winter

Dins – Don 13:00 – 17:00

Vry           14:00 – 17:00

 

Sekretaresse & Kassier

 

Tel.  012 331 0494 (K)

Faks 012 331 0494

Epos: ngwbs@mweb.co.za

 

Webwerf:  www.ngkwbs.org.za

 

 

Letterbord

 

 

Ds Ewald Bosch

 

 

 

Maranata Seniorgroep

 

Elke 3e Woensdag van die maand.

Kontak  Breytie de Jager

083 946 9966

 

 

Omgee / Selgroepe

 

Oorhoofse koördineerder: 

Ds Johan van As

083 707 2952

 

Sien gemeente afkondigings vir adresse en tye

 

 

Uitreike

 

 

Frikkie de Bruin

082 830 0623

 

 

Voorsanggroep

 

 

Rosa van As

Sel 072 229 4147

 

 

Vrouediens

 

Sien gemeente afkondigings oor adresse en tye van vergaderings